Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o kompostovaní v domácnostiach

INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:
  1. do podateľne obce na Obecnom úrade obce, Orechová č. 57
  2. v úradných hodinách,
  3. do 31.10.2020.

Tlačivo vyhlásenia je uvedené nižšie

Za súčinnosť vopred ďakujem                                 

______________________________

                                                              Mgr. Rastislav Repka, starosta obce

PREHLÁSENIE

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

Adresa nehnuteľnosti v obci ORECHOVÁ

Vzťah k nehnuteľnosti:            vlastník                  nájomca  

Počet členov domácnosti:   ___

Kontakt:

                                       @                                          ;     +421  

V súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

prehlasujem,

že vykonávame kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu vznikajúceho v našej domácnosti.

v Orechovej ,  dňa _________2020                ________________________

                                                                                         podpis