VZNč. 3-2010 o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva , dani za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011

Zverejnené
30. júna 2016
Kategória

Prílohy